Vedtægter

Alle foreninger skal have nogle vedtægter – og det har vi også ! Vigtigst er vores formål:

Stk. 1  Klubbens formål er
– at samle aktive fotografer i et aktivt fællesskab
– at udvikle den enkeltes billedsyn
– at højne den enkelte fotografs niveau

Klubbens virke skal foregå i god takt og tone samt med respekt for de enkelte medlemmers forskellighed.

Vi har nogle informationer bla.  om at blive medlem i Momento og kontingent. De indeholder også vigtig information om hvad Momento lægger vægt på. Både i forhold til at blive medlem men også “takt og tone” og at fundamentet er at kunne give og modtage kritik.

VEDTÆGTER

§1: Fotogruppens navn og adresse
Stk. 1 Fotogruppens navn er Fotogruppen Momento
Stk. 2 Gruppens hjemsted: Storkøbenhavn.
Stk. 3 Gruppens regnskabsår er 1/1-31/12.
Stk. 4 Gruppen er stiftet 8. januar 2014

§2: Gruppens formål

Stk. 1 Klubbens formål er

– at samle aktive fotografer i et aktivt fællesskab 
 – at udvikle den enkeltes billedsyn
– at højne den enkelte fotografs niveau

Klubbens virke skal foregå i god takt og tone samt med respekt for den enkeltes forskellighed.

§3: Medlemmer
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver person, der aktivt ønsker at opfylde gruppens formål.

Personer der ønsker optagelse i Fotogruppen Momento, skal godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse. I øvrigt henvises til reglerne i de til enhver tid gældende klubregler, som det forudsættes det enkelte medlem har læst.

Stk. 2 Gyldigt medlemskab af Fotogruppen Momento indebærer rettidigt indbetalt kontingent for indeværende sæson, på fotogruppens bankkonto.

Stk. 3 Medlemsåret følger kalenderåret, dvs. 1. januar – 31. december. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Ændringer om opdeling kan kun ske pr. 1. januar.

Stk. 4 Eksklusion af et medlem kan ske såfremt medlemmet ikke deltager aktivt i fotogruppens formål, følger fotogruppens regler eller optræder illoyalt. En enig bestyrelse kan træffe beslutning herom.

Stk. 5 Kontingent, betalingsfrist og betalingsmåde fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6 Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfald, betragtes medlemmet som udmeldt af gruppen. Forfaldsfristerne er den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Stk. 7 Udmeldelse af fotogruppen skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Betalt kontingent refunderes ikke. Ej heller ved eksklusion.

Stk. 8 Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse /eksklusion.

§4: Foreningens virksomhed

Stk. 1 Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter stedet for afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3 Referat af generalforsamlingen offentliggøres senest efter en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§5: Bestyrelsen

Stk. 1 Fotogruppen Momento ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2 Der vælges op til 2 suppleanter og op til to revisorer til bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisorer og suppleanter for 1 år.

Formand og sekretær er på valg på ulige år og kasserer, næstformand og billedsekretær er på valg på lige år. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer vælges ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 4 Bestyrelsen har ledelsen i alle fotogruppens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, dog undtaget foreningens konto i Jyske Bank, hvor formanden og kassereren kan tegne hver for sig.

Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af gruppens aktiviteter. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og indgå aftaler med enkeltpersoner omkring aktiviteter men ansvaret er bestyrelsens.page3image15496

Stk. 7 Hvis en suppleant indtræder som bestyrelsesmedlem mellem to generalforsamlinger, skal vedkommende på valg ved første ordinære generalforsamling. Valgperioderne angivet i stk. 3 gælder stadig.

Stk. 8 Ved formandens forfald træder næstformanden ind som formand og en suppleant træder ind som næstformand. Ved kassererens forfald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at finde en ny kasserer.

Stk. 9 Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§6: Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev/email til alle medlemmer, vedlagt dagsorden samt regnskab.

Stk. 2 Medlemmer må ikke være i restance med kontingentbetalingen for at kunne deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Regnskab
• Budget
• Behandling af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
• Valg til bestyrelse, jf. §5, stk. 3, første og anden suppleant og to revisorer
• Eventuelt.

Stk. 4 Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5 Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.

Stk. 6 Ved afstemninger kan der stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødte medlem kan udover sin egen stemme råde over to skriftlige fuldmagter givet af medlemmer, der opfylder §6, stk. 2.
 !

Kassereren kontrollerer fuldmagtens gyldighed inden generalforsamlingen.

Stk. 7 Forslag til vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 8 Til gennemførelse af klubbens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3s majoritet af de afgivne stemmer. Ved forslag om foreningens opløsning skal der gå mindst 1 og højst 3 måneder imellem de to generalforsamlinger.

På den sidste generalforsamling vælges der et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

Foreningens udstyr og formue skal anvendes til det formål, der på den sidste generalforsamling opnår 2/3s majoritet. Kan sådan majoritet ikke opnås, skal der indkaldes til ny generalforsamling, hvor anvendelsen af foreningens midler kan vedtages med simpelt flertal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige formål, eller organisationer til fremmelse af fotografiet jf. generalforsamlingens beslutning.

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kræver dette.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter fremsat krav herom.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i København den 8. januar 2014.